Donyaye-koodak.com overview

Search Involved
1 out of 5 by CraftKeys

دنیای کودک

فرزندان عزیزم ،. گذشت پر شتاب زمان گویا در سی سال گذشته همه خاطرات را کم رنگ کرده، اما برای من که سال های خوش زندگیم با فرزندانم در مؤسسه دنیای کودک گذشته نه تنها خاطراتم کم رنگ تر نشده اند بلکه هر بار که افتخار حضور بعضی از شما را داشته ام سرور و شادی مرا از دیدنتان، از موفقیت هایتان و از اینکه مرا بیاد دارید، خود گواه می باشید.

Chart positions of keywords for donyaye-koodak.com
Chart of donyaye-koodak.com keywords
Popular pages
Page Keywords ?
Persistent pages
Keyword Days ? Position ?
Opportunities to sell advertise
Keyword Position ?
Keyword Position ?
  • Overview

  • New keywords 0

  • Lost keywords 0

Best of 2-5 positions by keywords

1
Pos ? Keyword Page ? History ? Results ? Last chek
1 4 rahim faramarzpoor rahim faramarzpoor sparkline 24 Jul 31st, 2013